Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени

На вниманието на постдокторанти и млади учени

Уважаеми изследователи,

Уведомяваме Ви , че до 31.01.2014 продължава прием на документи за участие в

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд.

Пълна информация за изисквания, методология на подбор и необходими документи се намират на сайта на МОН:

https://www.mon.bg/top_menu/science/competitions/training-new.html

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: [email protected].

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД