КОНКУРС ЗА ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

КОНКУРС ЗА ПОДБОР на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури. Краен срок: 30 април 2012 г.  МОМН обявяваКОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ  ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИВъв връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:   Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail:  [email protected]„>[email protected] или [email protected]„>[email protected]   Не се приемат документи, попълнени на ръка.   Не се приемат за участие в конкурса документи, изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 15 март 2012 г.Указания за методология на подбор и документи: http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/training.htmlС въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Марина Борисова, тел. 92 17 649, e-mail: [email protected]„>[email protected] и г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: [email protected]„>[email protected]Адрес за кореспонденция:  Дирекция „Наука”  Министерство на образованието, младежта и науката  Бул. Дондуков 2 А  София 1000