КОНКУРС за редовни докторанти за учебната 2012/2013 г.

КОНКУРС  за редовни докторанти за учебната 2012/2013 г.Във връзка  с  Решение  № 375 от 11 май 2012 г. на Министерски съвет и на основание   чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС  за учебната 2012/2013 г. за редовни докторанти по 18 научни специалности: Области на висше образование, професионални направления и докторски програми За участие в конкурса се подават следните документи, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС 202 от 10.09.2010г, обн. В ДВ бр.75 от 24.09.2010 г. , изм. ДВ бр. 19 от 8 март 2011 г.1. Заявление до ръководителя на научната организация. 2. Автобиография. 3. Диплом за придобита образователно- квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея. 4. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. 5. Квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит- за изпита по специалността и изпита по чужд език – 100.00 лева.Таксите се внасят в клона на банка Уни Кредит Булбанк – Пловдив.Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,т.1-12 и задължения, съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански). На основание  ДВ бр. 40, Приложение № 19 към чл. 1,  докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер на 900.00 лева. Срок за подаване на документи – два месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник. Обявата е публикувана в ДВ бр. 85/06.11.2012 г. Адрес за справки, контакти и подаване на документи: Гр. Пловдив, бул. В.  Априлов № 15 А Научен отдел: г-жа М.Славчева и г-ца Ем. Месробович  тел. 602 224, 644 001МС / ВС              Р Е К Т О Р : Проф. д-р Ст. Костянев, дмн