Конкурс за редовни докторанти за учебната 2013/2014 г. в Медицински университет – Пловдив

КОНКУРС  за редовни докторанти за учебната 2013/2014 г.Във връзка с Решение № 288 от 10 май 2013 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование,Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2013/2014 г. за редовни докторанти 

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

За участие в конкурса се подават следните документи, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС 202 от 10.09.2010г :

1.Заявление до ръководителя на научната организация;

2.Автобиография;

3.Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”  с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4.други документи , удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;

5.квитанция за внесена такса за явяване на конкурсен изпит. (за изпита по специалността и изпита по чужд език – 100.00 лева. Таксите се внасят в клона на банка Уни Кредит Булбанк – Пловдив.)

Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,т.1-12 и задължения, съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.

Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански).

На основание ПМС № 96 от 2012г. ( ДВ, бр. 40 от 2012г.), Приложение № 19 към чл. 1, докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер на 900.00 лева.

Срок за подаване на документи – два месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник .

Адрес за справки, контакти и подаване на документи: Гр. Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А

Научен отдел: г-жа М.Славчева и г-ца Ем. Месробович тел. 602 224, 644 001

Р Е К Т О Р :

Проф. д-р Ст. Костянев, дмн