КОНКУРС за ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ 2012-2013

На вниманието на Академичен състав, докторанти, студенти, изследователиУважаеми колеги,Информираме Ви,че съгласно Решение на РС от 16.10.2012 е разкрита процедура за провеждане на ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ КОНКУРС 2012/2013 за финансиране на научни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.Предоставяме на вниманието Ви: 1 Заповед за разкриване на процедурата 2 3 4 5 6 Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмнЗам. Ректор по Научно-изследователска дейност