Конкурси за АД „Асистент“ към катедра „Детска дентална медицина“ за нуждите на англоезичното обучение.

КОНКУРСИ за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към факултет по Дентална медицина, катедра „Детска дентална медицина“, на МУ Пловдив, за нуждите на англоезичното обучение.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“:

Професионално направление:

Дентална медицина

Научна или учебна специалност:

Детска стоматология

Факултет/Департамент:

факултет по Дентална медицина

Катедра/Секция:

катедра „Детска дентална медицина“

Брой места:

1 (едно)

Срок за подаване на документи:

1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet

Протокол от решение на АС:

Протокол от АС №9/24.11.2016

Дата на публикуване в Internet:

23.12.2016 г.

Справки и подаване на документи:

Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403

Изисквания: 

Владеене на английски език, ниво В2.

Документи за

кандидатстване:

Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел 
„Човешки ресурси”следните документи: 
1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив за участие в конкурса. 
2. Диплома с приложение за висше образование (нотариално заверено копие) за степен „магистър” или нотариално заверена академична справка; удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище. 
3. Диплома за ОНС „доктор” (нотариално заверено копие) за лицата 
по чл. 10, ал. 1.
4. Копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 10, ал. 2. 
5. Диплома за призната специалност (ако има такава).
6. Автобиография (в европейски формат). 
7. Списък и копия на публикациите и участията в научни форуми. 
8. Документи (сертификат) за владеене на чужд език и компютърни умения. 
10. Документи за трудов стаж (ако има такива).