Конкурси за АД „Асистент“ към катедра „Урология и обща медицина“ за нуждите на англоезичното обучение.

КОНКУРСИ за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, катедра „Урология и обща медицина“, на МУ Пловдив, за нуждите на англоезичното обучение.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“:

Професионално направление:

Медицина

Научна или учебна специалност:

Урология

Факултет/Департамент:

Медицински факултет

Катедра/Секция:

катедра „Урология и обща медицина“

Брой места:

1 (едно)

Срок за подаване на документи:

1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet

Протокол от решение на АС:

Протокол от АС №9/24.11.2016

Дата на публикуване в Internet:

23.12.2016 г.

Справки и подаване на документи:

Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403

Изисквания: 

Владеене на английски език, ниво В2.

Документи за

кандидатстване:

Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел 
„Човешки ресурси”следните документи: 
1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив за участие в конкурса. 
2. Диплома с приложение за висше образование (нотариално заверено копие) за степен „магистър” или нотариално заверена академична справка; удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище. 
3. Диплома за ОНС „доктор” (нотариално заверено копие) за лицата 
по чл. 10, ал. 1.
4. Копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 10, ал. 2. 
5. Диплома за призната специалност (ако има такава).
6. Автобиография (в европейски формат). 
7. Списък и копия на публикациите и участията в научни форуми. 
8. Документи (сертификат) за владеене на чужд език и компютърни умения. 
10. Документи за трудов стаж (ако има такива).