Конкурси на МОН за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми докторанти, преподаватели и изследователи,

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. през учебната 2019-2020 година в чуждестранни висши училища и научни организации на основание Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен.

Изборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите Степен на мотивация, Научен принос, Работна програма, Качество на документите. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Класираните в даден конкурс кандидати не могат да участват в последващ конкурс за учебната 2019-2020 година.

Дати за събеседване и срокове за документи:

Събеседване с кандидатите – от 10 часа на 7 януари 2019 г. (Аржентина, Египет, Виетнам, Румъния, Хърватия, Унгария, Турция)
Срок за подаване на документи – 28 декември 2018 г.

Събеседване с кандидатите – от 10 часа на 18 януари 2019 г. (Гърция, Иран, Индия, Монголия, Словакия)
Срок за подаване на документи – 11 януари 2019 г.

Събеседване с кандидатите – от 10 часа на 01 февруари 2019 г. (Армения, Полша, Словения, Чехия, Япония)
Срок за подаване на документи – 25 януари 2019 г.

Документите се подготвят на български език и се подават в посочения срок в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” № 2А.
За справки – тел. 9217 784, 9217 530 и 9217 445.

Подробна информация пожете да получите от приложения файл:
Конкурси за преподаватели и изследователи 2019-2020

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД