Конкурси за академични длъжности- 03.07.2019г.

Конкурс за заемане на академични длъжности „Доцент” и „Професор“в МУ- Пловдив.

Доценти по:
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика за: Професионално направление 4.3. Биологически науки: научна специалност „Ботаника“ към катедра „Биоорганична химия“ за преподаването на български и английски език – един;
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“ – един; научна специалност „Обща и клинична патология“ към катедра „Обща и клинична патология“ за преподаването на български и английски език – един;
Научна специалност „Медицинска паразитология и хелминтология“ към катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“ – един;
Професионално направление 7.2. Дентална медицина: научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език по дисциплината „Обществено дентално здраве“ – един;
Професионално направление 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи“ – половин щатна длъжност.

Професори по:
Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Ушни, носни и гърлени болести“ към катедра „Ушни, носни и гърлени болести“ – един;
Научна специалност „Сърдечна и съдова хирургия“ към катедра „Сърдечно-съдова хирургия“ – един;
Научна специалност „Епидемиология“ към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ за преподаването на български и английски език – двама;
Научна специалност „Медицина на бедствените ситуации“ към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ за преподаването на български и английски език – един;

със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: [email protected]

Обява – ДВ брой 56 от 16.07.2019