Конкурси за академични длъжности 10-04-2023

Доценти по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Педиатрия“ към катедра „Педиатрия и медицинска генетика „Проф. д-р Иван Андреев“ за преподаването на български и английски език – двама на непълно работно време (2ч.); научна специалност „Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/“ към катедра „Фармакология и клинична фармакология“ за преподаването на български и английски език – двама;

Професор по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Клинична лаборатория“ към катедра „Клинична лаборатория“ за преподаването на български и английски език – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник бр. 32“.

Справки и документи в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. 0877124007 и 0882512598; e-mail: [email protected]