Конкурси за академични длъжности 11-07-2023

Доценти по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика за: Професионално направление 4.3. Биологически науки: научна специалност „Медицинска биология“ към катедра „Медицинска биология“ за преподаването на български и английски език – един; 4.5. Математика: научна специалност „Геометрия и топология“ към катедра „Медицинска физика и биофизика“ за преподаването на български и английски език – един; Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/“ към катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ за преподаването на български и английски език – един;7.3. Фармация: научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“ към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ за преподаването на български и английски език – един; 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Медицинска информатика“ към катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ за преподаването на български и английски език (за нуждите на преподаване по Биостатистика) – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. 0877124007 и 0882512598; e-mail: [email protected]

ДВ брой 59 от 11-07-2023 г.