Конкурси за академични длъжности- 19.07.2019г.

Доценти по:
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки за: Професионално направление 2.3. Философия: научна специалност „История на философията“ за нуждите на преподаването по Философска антропология в Департамент по езиково и специализирано обучение – един;

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Гастроентерология“ към секция „Гастроентерология“, Втора катедра по вътрешни болести за преподаването на български и английски език – един;

научна специалност „Неврология“ към катедра „Неврология“ за преподаването на български и английски език – един;

научна специалност „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“ – един;

Професионално направление 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Икономика на здравеопазването“ за нуждите на преподаването по Медицинска статистика и Оценка на здравни технологии на български и английски език към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ – един.

Всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив,
тел. (032)602 224 ;
e-mail: [email protected]

Държавен вестник брой 61 02-08-2019 г.