Конкурси за академични длъжности-26-04-2022

Държавен вестник брой 32, Вторник, 26 април 2022г.

Поправка: Медицинският университет – Пловдив прави следната поправка, във връзка с допусната техническа грешка при изписването на специалността на един от обнародваните конкурси за академична длъжност „професор“ (ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г., стр. 53, обявление № 2453): текстът „7.4. Обществено здраве: научна специалност „Социална медицина“ за нуждите на обучението по специалност „Медицинска речева и езикова патология“ към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ за преподаването на български и английски език – един;“, да се чете „7.1. Медицина: научна специалност „Социална медицина“ за нуждите на обучението по специалност „Медицинска речева и езикова патология“ към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ за преподаването на български и английски език – един;“
Поправка ДВ брой 43 от 10.06.2022

Поправка ДВ брой 43 от 10.06.2022