Конкурси за академични длъжности- 30.07.2021г.

Доценти по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Ревматология“ към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ за преподаването на български и английски език – двама на непълно работно време (4ч.); научна специалност „Психиатрия“ към катедра „Психиатрия и медицинска психология“ за преподаването на български и английски език – двама на непълно работно време (4ч.); научна специалност „Патологична физиология“ към катедра „Патологична физиология“ за преподаването на български и английски език – един; научна специалност „Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/“ към катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ за преподаването на български и английски език, като допълнително изискване към кандидатите е да притежават специалност „Токсикология“ или „Токсикология и токсикологичен анализ“ – един; научна специалност „Хигиена“ към катедра „Хигиена“ за преподаването на български и английски език – един; 7.2. Дентална медицина: научна специалност „Пародонтология и ЗОЛ“ към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ за преподаването на български и английски език – един; научна специалност „Протетична дентална медицина“ към катедра „Протетична дентална медицина“ за преподаването на български и английски език – трима; научна специалност „Обществено дентално здраве“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един; 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Икономика на здравеопазването“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един;

Професори по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Образна диагностика“ към специалност „Рентгенов лаборант“ за преподаването на български и английски език – един на непълно работно време (4ч.); научна специалност „Хематология и преливане на кръв“ към секция „Хематология“, „Първа катедра по вътрешни болести“ за преподаването на български и английски език – един на непълно работно време (4ч.); научна специалност „Обща и клинична патология“ към катедра „Обща и клинична патология“ – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. 0877124007 и 0882512598; e-mail: [email protected]

Държавен вестник брой 63 от 30.07.2021

Поправка: Медицинският университет – Пловдив прави следната поправка, във връзка с допусната техническа грешка при изписването на специалността на един от обнародваните конкурси за академична длъжност „доцент“ (ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г., стр. 92, обявление № 4563): текстът „научна специалност „Обществено дентално здраве“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един;“, да се чете „научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език – един;“

Корекция ДВ брой 66 от 10.08.2021