Конкурси за академични длъжности – ДВ 36 от 27.04.2018 г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурси за :

Доценти по:
Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за:
Професионално направление 7.3. Фармация:
научна специалност Фармакоикономика и фармацевтична регулация за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Фармацевтични науки“ – един;

Професори по:
Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за:
Професионално направление 7.1. Медицина:
научна специалност Физиотерапия за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един;

7. Здравеопазване и спорт за:
Професионално направление 7.2. Дентална медицина:
научна специалност Хирургична стоматология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Орална хирургия“ – един;

всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: [email protected]

Държавен вестник бр. 36 от 27.04.2018г.