Конкурси за финансиране на научни проекти към Фонд Научни изследвания, МОН – 2019 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Фонд Научни изследвания, МОН, отправя покани за участие в следните конкурси за 2019 г.:

1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.; (лимит – 120000 лв.; срок за подаване – до 25.09.2019 г.)

2. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.; (лимит – 30 000 лв.; срок за подаване – 26.09.2019 г.)

3. Конкурс „Българска научна периодика“- 2019 г. (лимит – до 7000 лв.; срок 26.09.2019 г.)

Подробна информация, документи за кандидатстване и проекто-договори след публикуване на резултати са изнесени на сайта на ФНИ на адрес: https://www.fni.bg

Център Проекти към Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност ще оказва съдействие с подготовка на административните документи и декларации, осигуряване на заверка на документите, изискващи такава от Ректора на МУ-Пловдив, както и осигуряване на групово подаване в предварително определен ден преди крайните срокове. За целта е необходимо кандидатите с проектни предложения да информират предварително за участието си в конкурсите Център проекти, МСПД.

На 12 август 2019 г. /понеделник/ от 16 часа в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ), Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) ще представи насоките за конкурсите на Фонда за 2019 г. В информационната среща ще участват представители на Фонда, към които академичната общност ще може да задава своите въпроси.

Надявам се на активното участие и включване в конкурсната програма на целия Академичен състав.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД