Конкурс за АД „Асистент“ към Медицински факултет, катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, Секция „Хематология“на МУ Пловдив, за англоезичното обучение.

КОНКУРСИ за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, Секция „Хематология“ на МУ Пловдив, за англоезичното обучение.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“:

Професионално направление:

Медицина

Научна или учебна специалност:

Клинична хематология

Факултет/Департамент:

Медицински факултет

Катедра/Секция:

катедра „Първа катедра по вътрешни болести“, Секция „Хематология“

Брой места:

1 (едно)

Срок за подаване на документи:

1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet

Протокол от решение на АС:

 Протокол №5/23.06.2016 г. от АС.

Дата на публикуване в Internet:

21.10.2016 г.

Справки и подаване на документи:

Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403

Изисквания: 

1.Владеене на английски език, ниво В2. 2.Специализиращи или притежаващи специалност „Клинична хематология.

Документи за

кандидатстване:

Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел „Човешки ресурси”следните документи: 1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив за участие в конкурса. 2. Диплома с приложение за висше образование (нотариално заверено копие) за  степен „магистър” или нотариално заверена академична справка; удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище. 3. Диплома за ОНС „доктор” (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 10, ал. 1.4. Копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 10, ал. 2. 5. Диплома за призната специалност (ако има такава).6. Автобиография (в европейски формат). 7. Списък и копия на публикациите и участията в научни форуми. 8. Документи (сертификат) за владеене на чужд език и компютърни умения. 10. Документи за трудов стаж (ако има такива).