КОНКУРСИ за АД „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, кат. „Физиология“ на МУ Пловдив

КОНКУРСИ за АД „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, кат. „Физиология“ на МУ Пловдив На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“: Професионално направление:  Медицина Научна или учебна специалност:  Физиология Факултет/Департамент:  Медицински факултет Катедра/Секция:  Катедра по „Физиология“ Брой места:  2 Срок за подаване на документи:  1 месец от публикуване на обявата в Internet Протокол от решение на АС:  Пр. No 1/06.02.2012 г. Дата на публикуване в Internet:  15.05.2012 Справки и подаване на документи:  Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч. Документи за кандидатстване: (1) ако са докторанти с право на защита: 1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив за участие в конкурса; 2. Копие от заповед за отчисляване с право на защита; 3. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие): за степен „магистър”; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 4. Диплома за призната специалност (ако има такава); 5. Автобиография (в европейски формат); 6. Списък (и копия) на публикациите и участията в научни форуми; 7. Самооценка относно перспективата за защита; 8. Документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива); 9. Документи за трудов стаж (ако има такива).(2) за лица, които не попадат в хипотезата на ал. 1: 1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив; 2. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие): за степен „магистър”; (за лицата по ал. 3, чл. 9 – диплома за ОНС „доктор”); удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 3. Автобиография (в европейски формат); 4. Списък (и копия) на публикации и участията на научни фору- ми (ако има такива); 5. Документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива) 6. Документи за трудов стаж (ако има такива).