КОНКУРСИ за АД „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, кат. „Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение“ на МУ Пловдив

КОНКУРСИ за АД „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, кат. „Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение“ на МУ Пловдив На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“: Професионално направление:  Медицина Научна или учебна специалност:  Медицинска радиология и рентгенология Факултет/Департамент:  Медицински факултет Катедра/Секция:  Катедра по „Образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение“ Брой места:  1 по чл. 68 от КТ Срок за подаване на документи:  1 месец от публикуване на обявата в Internet Протокол от решение на АС: Дата на публикуване в Internet:  14.05.2012 Справки и подаване на документи:  Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч. Документи за кандидатстване: (1) ако са докторанти с право на защита: 1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив за участие в конкурса; 2. Копие от заповед за отчисляване с право на защита; 3. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие): за степен „магистър”; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 4. Диплома за призната специалност (ако има такава); 5. Автобиография (в европейски формат); 6. Списък (и копия) на публикациите и участията в научни форуми; 7. Самооценка относно перспективата за защита; 8. Документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива); 9. Документи за трудов стаж (ако има такива).(2) за лица, които не попадат в хипотезата на ал. 1: 1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив; 2. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие): за степен „магистър”; (за лицата по ал. 3, чл. 9 – диплома за ОНС „доктор”); удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 3. Автобиография (в европейски формат); 4. Списък (и копия) на публикации и участията на научни фору- ми (ако има такива); 5. Документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива) 6. Документи за трудов стаж (ако има такива).