КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 2012

КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ МУ- Пловдив обявява конкурси за академични длъжности в: Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина: професор   по пластична и естетична хирургия към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести”- един ; 7.3. Фармация – доцент по  социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към катедра „Фармацевтични науки“- един. Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за:Главен асистент по неорганична химия към катедра „Химия и биохимия”-един всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. Справки и документи в Ректоратабул. Васил Априлов 15 „А”, 4002 Пловдив Научен отдел, тел. (032)602 224 Отдел „Човешки ресурси”, тел. (032)602 403. Р Е К Т О Р Проф. д-р Ст. Костянев, дмн