Конкурс за АД „Асистент“ към Медицински факултет, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, на МУ Пловдив.

КОНКУРСИ за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, на МУ Пловдив.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“:

Професионално направление:

Медицина

 

Научна или учебна специалност:

Вътрешни болести

Факултет/Департамент:

Медицински факултет

Катедра/Секция:

катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“

Брой места:

2 (две)

Срок за подаване на документи:

1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet

Протокол от решение на АС:

 Протокол №5/23.06.2016 г.

Дата на публикуване в Internet:

17.10.2016 г.

Справки и подаване на документи:

Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403

Изисквания: 

Две години работа в отделение Вътрешни болести.

Документи за

кандидатстване:

Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел „Човешки ресурси”следните документи: 1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив за участие в конкурса. 2. Диплома с приложение за висше образование (нотариално заверено копие) за  степен „магистър” или нотариално заверена академична справка; удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище. 3. Диплома за ОНС „доктор” (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 10, ал. 1.4. Копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 10, ал. 2. 5. Диплома за призната специалност (ако има такава).6. Автобиография (в европейски формат). 7. Списък и копия на публикациите и участията в научни форуми. 8. Документи (сертификат) за владеене на чужд език и компютърни умения. 10. Документи за трудов стаж (ако има такива).