Конкурс за АД „Асистент“ към Факултет по обществено здраве, катедра „Социална медицина и обществено здраве“, на МУ Пловдив.

КОНКУРСИ за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Факултет по обществено здраве, катедра „Социална медицина и обществено здраве“, на МУ Пловдив.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“:

Професионално направление:

7.1 Медицина

7.2 Дентална медицина

Научна или учебна специалност:

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Факултет/Департамент:

Факултет по обществено здраве

Катедра/Секция:

катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Брой места:

1 (едно) 

Срок за подаване на документи:

1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet

Протокол от решение на АС:

Дата на публикуване в Internet:

17.10.2016 г.

Справки и подаване на документи:

Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403

Изисквания: 

Кандидатите да притежават документ за владеене на английски език, ниво В2 или по-високо, или диплома за завършена английска гимназия.

Документи за

кандидатстване:

Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел „Човешки ресурси”следните документи: 1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив за участие в конкурса. 2. Диплома с приложение за висше образование (нотариално заверено копие) за  степен „магистър” или нотариално заверена академична справка; удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище. 3. Диплома за ОНС „доктор” (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 10, ал. 1.4. Копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 10, ал. 2. 5. Диплома за призната специалност (ако има такава).6. Автобиография (в европейски формат). 7. Списък и копия на публикациите и участията в научни форуми. 8. Документи (сертификат) за владеене на чужд език и компютърни умения. 10. Документи за трудов стаж (ако има такива).