Конкурси за отпускане на стипендии на български студенти за частичен срок на обучение в чужбина

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА преобявява конкурси за отпускане на стипендии на български студенти за частичен срок на обучение в чужбина през учебната 2014/2015 година

Конкурсите се провеждат на основание Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен. Изборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс. Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса. Избраните кандидатури се съгласуват с приемащата страна, чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване. Класираните кандидати не могат да участват в последващ конкурс за същия вид обучение през учебната 2014/2015 година.

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинска помощ съгласно действащото законодателство, освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки, архиви и др., освобождаване от такси за пребиваване или за продължаване на престоя. Пътните, визовите и паспортните разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка на кандидата.

Държава

Брой стипен дий

Продължи телност

Кой може да кандидатства

Работен език

Допълнителни условия

1

ЙОРДАНИЯ

7

1 академична година

Студенти от специалностите „Арабистика“, „Приложна лингвистика с арабски език“ и „Български и арабски език“

арабски

Стипендията е за практически стаж по арабски език.  Тя не покрива напълно разходите за пребиваване.

2

ПОЛША

10

5 месеца

Студенти от специалност „Полска филология“

полски

Стипендията се осигурява от българската страна.

.3

ПОЛША

общо 27 месеца

1 семестър

Студенти от всички специалности

полски

Стипендията се осигурява от българската страна.

4

ЧЕХИЯ

1

5 месеца

Студенти от всички специалности

чешки

Стипендията се осигурява от българската страна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Да са български граждани. Да са студенти през учебната 2013/2014 година:

–  в редовна форма на обучение в български държавни висши училища,

–  които не са в първата или в последната година на обучението си и са записани за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно образование, или

–  които са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“,

–  с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър“ (4.50).

4. Да не са навършили 30 години към датата на конкурса.

5. Да владеят писмено и говоримо работния език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование“ в свободна форма с опис на приложените документи, домашен и електронен адрес, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН. Автобиографична справка. Академична справка за успеха и формата на обучение. Мотивация. Международно признат документ за владеене на посочения език или диплома за завършено средно образование със съответния чуждоезиков профил. Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология“, изучаващи съответния чужд език. Копие от личната карта на кандидата. Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие до дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на МОН; 3. Ще удостовери с документ пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ 2А, до 13.02.2014 г. включително.

Събеседването ще се проведе от 10,00 часа в МОН на 17 февруари 2014 г. За справки – тел. 9217 530, 9217 784 и 9217 543.