Кристален приз за екип от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология

Кристален приз и грамота за най-добър доклад и почетна грамота спечели екип от Катедрата по анатомия, хистология и ембриология в състав доц. д-р Стоян Новаков, дм, проф. д-р Пепа Атанасова, дм, проф. д-р Ивета Коева, дм, доц. д-р Надя Пенкова, дм, доц. д-р Ферихан Попова, дм и д-р Здравка Харизанова, дм. Учените от МУ-Пловдив взеха участие в национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. На форума бяха представени 143 доклада на преподаватели от 43 университета от страната и чужбина.

Докладът на тема „Дигитални снимки на хистологични микроскопски препарати внедрени във виртуална платформа за нуждите на медицинското образование“ бе изнесен от доц. д-р Ферихан Попова, дм и д-р Здравка Харизанова, дм. Те представиха метод за дигитално трансформиране на микроскопски препарати чрез сканирането им и внедряването на виртуалната микроскопия (VM) в обучението на студентите по цитология, хистология и ембриология, разработен по международен проект по програма „Еразъм+“.

Виртуалната микроскопия представлява модерен инструмент с повишено качество и предимства в обучението по хистология, която дава възможност за увеличаване на изображението, визуализиране на детайли от изучаваната тъкан, както и за обучение и проверка на придобитите знания чрез тестови въпроси. Проектът е първият подобен в България и цели да допринесе за внедряването на виртуалната микроскопия и дигитализирането на обучението по цитология, хистология и ембриология.

Националната конференция се провежда с цел обмен на знания и опит между университетите в страната в областта на дигиталната трансформация на образованието и по-конкретно – при използването на ИКТ-базирани иновационни педагогически технологии за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.