Кристина Върбанова Георгиева

Кристина Върбанова Георгиева

Дата на публикуване: 15.03.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Психиатрия и мед.психология“
Тема на дисертационния труд: Проучване на личностна уязвимост към синдрома на професионално изпепеляване и психосоциален стрес сред рискови категории професии
Научен ръководител: Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дмн
Научен консултант: гл.ас. Ралица Райчева, дм
Заповед на Ректора Р – 219/07.02.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн  МУ-Пловдив Председател Становище
2.Проф. Ваня Лукова Матанова, дпн Външен Член Рецензия
3.Доц. Вержиния Боянова Станиславова, дм Външен Член Становище
4.Проф. Румяна Кирилова Крумова-Пешева, дпн  Външен Член Становище
5.Доц. д-р Стефан Петров Попов, дм  МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

10:00 ч. на 16.04.2019 г. в Осма аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.