Курс „Денситометрия“

Курс „Денситометрия“

на вниманието на желаещите!

поради проявен голям интерес към курс по Денситометрия,
провеждан в катедрата по Образна диагностика
на Медицински факултет
ще бъде организиран такъв в периода
от 02 октомври 2017 до 06 октоври 2017 (вкл.)

Отговорник: проф. д-р К.Велкова, дмн
Допълнителна информация за курса – катедрата по Образна диагностика на МУ-Пловдив
База за провеждане: катедра по Образна диагностика