Курс на тема „Педагогически проблеми в медицинското образование”

На вниманието на желаещите!

ОТ 05.02.2018г. ДО 09.02.2018г. (5 дни) в катедра „Управление на здравните грижи“

към факултета по Обществено здраве (над клиника по Хематология) ще се проведе курс:

„Педагогически проблеми в медицинското образование”

Курсът е обявен в План-разписанието за следдипломно обучение на Медицински университет – Пловдив и е предназначен за асистенти и новопостъпили преподаватели.

Заявленията с платените такси ще се приемат в отдел „Следдипломно обучение” на Медицински университет – Пловдив.

От отдел СДО НА МУ-Пловдив