Лекции от Груповия учебен план и проект „Докторант“

Уважаеми докторанти, Информираме Ви за следващите лекции от Груповия учебен план и проект „Докторант“. Те ще се проведат както следва. 20 май – 14 ч., II-ра аудитория, „Интеркултурно обучение в научна среда“ – доц. д-р Л. Деспотова, дм  27 май – 13 ч., II-ра аудитория, „Лидерство и работа в академична среда“ – доц. д-р Л. Деспотова, дм  3 юни – 13ч., II-ра аудитория, „Работа със систематизирана електронна научна информация – бази данни, интернет библиографска справка, научни библиотеки“ – Мая Урумова 10 юни 13:30, ДЕСО, уч. зала 8, „Езикови въпроси на научния медицински текст“ – доц. Д. Милиева, дф 11 юни 13ч., II-ра аудитория, „Методи на експериментално и клинико-диагностично изследване“ – проф. д-р. М. Мурджева, дм