Ликвидационна държавна изпитна сесия през учебната 2013/2014 година на студентите от V редовен курс от специалност “Фармация”

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

На основание Правилника на Медицински университет – гр.Пловдив и за по-добрата организация на ликвидационна държавна изпитна сесия през учебната 2013/2014 година на студентите от V редовен курс от специалност “Фармация”

НАРЕЖДАМ:

Явяването на студентите да стане по следния график:

1. Социална фармация и фармацевтично законодателство    17.01.2014 г. – 08.00 часа 2. Технология на лекарствените форми и биофармация   30.01.2014 г.. г. – 08.00 часа 3. Фармакогнозия, фармакология и токсикология    12.02.2014 г. – 08.00 часа 4. Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ    20.02.2014 г. – 8.00 часа

Препис от настоящата заповед да се изпрати на членовете на комисии, Учебен отдел и се сведе до знанието на студентите.

ДЕКАН: (п) ЛЛ/КТ(доц. Л. Луканов, дх)