Лилия Владимирова Василева

Лилия Владимирова Василева

Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Фармакология и клинична фармакология
Тема на дисертационния труд: Проучване ефектите на екстракти от Rhodiola rosea L. и Curcuma longa L. и
техните активни компоненти салидрозид и куркумин върху модел на хроничен стрес
Научен ръководител: Проф. д-р Дамянка Гетова-Спасова, дмн
Заповед на Ректора Р – 736/20.04.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Дамянка Гетова-Спасова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Спиро Константинов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Цветанка Дончева, дм Външен Член Становище
5. Доц. Милен Георгиев, дб Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

19.06.2017 г., 11.00 ч, Осма аудитория на аудиторен комплекс