маг. фарм. Сава Огнянов Георгиев

маг. фарм. Сава Огнянов Георгиев

  

Дата на публикуване : 08.12.2015
Професионално направление : 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : катедра  „Фармацевтични науки”
Тема на дисертационния труд: „Позициониране на някои сартани на антихипертензивния пазар в България“
Научен ръководител : Проф. Златка Димитрова, дфн
Заповед на Ректора :Р-2465/16.11.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Илко Николаев Гетов, дф Външен Член Рецензия
3. доц. Асена Христова Стоименова, дф Външен Член Рецензия
4. проф. Кънчо Трифонов Чамов, дм Външен Член Становище
5. проф. Златка Димитрова Димитрова, дфн Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

11.01.2016 г., 14:00, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив