Мандатни програми на кандидатите за декан на Фармацевтичен факултет

проф. Пламен Загорчев, дб, дбн
проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм