Мандатни програми на кандидатите за декан на Медицински факултет

проф. д-р Ангел Учиков, дмн
проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм, дмн