Мария Атанасова Чонева


Дата на публикуване: 26.04.2024 г.
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Медицинска биохимия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска биохимия“
Тема на дисертационния труд: „Ефекти на пребиотични олигозахариди и аеробна
тренировка върху метаболитни и
поведенчески нарушения при експериментален модел на диабет тип 1“
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Биволарска, дб
Заповед на Ректора №: Р – 1045/04.04.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Елисавета Георгиева Апостолова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. Милка Аспарухова Нашар, дф Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. Албена Георгиева Йорданова, дб Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Слави Димитров Делчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат
БГ /EN
Заключителното заседание на журито: 03.06.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.