Медико-санитарна защита

Дата на публикуване : 22.02.2016
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Медико-санитарна защита
Факултет : Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено : Епидемиология и медицина на бедствените ситуации
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г
Кандидати : 1. д-р Ростислав Костадинов
Заповед на ректора № 224 /05.02.2016г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Милан Петров Петров, дмн Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Павел Костов Сапунджиев, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Камен Петров Канев, дмн Външен Член Становище
5. доц. д-р Красимир Борисов Гигов, дм Външен Член Становище
6. полк. доц. д-р Александър Борисов Парашкевов, дм Външен Член Становище
7. доц. д-р Атанаска Иванова Александрова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

24.03.2016 г. от 14 ч. в Ректорска зала