Медицина на бедствените ситуации

Дата на публикуване в Интернет : 04.12.2019 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Медицина на бедствените ситуации
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : Епидемиология и медицина на бедствените ситуации
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г
Кандидати : 1. Доц. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, дмн

Заповед на ректора №: Р – 2019/30.09.2019 г.
Научно жури: Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Камен Петров Канев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Доц. д-р Вили Славчев Захариев, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Веселин Асенов Иванов, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Десислава Аврамова Тодорова, дмн Външен Член Становище
БГ EN
7. Полк. доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации:

1. Доц. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, дмн

Заключителното заседание на журито: 09.01.2020-14 ч. Заседателна зала Ректорат