Медицинска биология

Дата на публикуване в Интернет : 08.12.2023 г.
Професионално направление : 4.3 Биологически науки
Научна или учебна специалност : Медицинска биология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Катедра „Медицинска биология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 59 от 11.07.2023 г.
Кандидати : гл. ас. Яна Николаева Феодорова, дб
гл. ас. Милена Ненкова Драганова, дб
гл. ас. Николай Христов Мехтеров, дб
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2852/09.10.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Димитрина Кирилова Димитрова-Диканарова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. Красимира Олегова Тодорова-Хайрабедян, дбн Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. Еленка Стоилова Георгиева, дб Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
7. Проф. д-р Христо Борисов Тасков, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
гл. ас. Яна Николаева Феодорова, дб
гл. ас. Милена Ненкова Драганова, дб
гл. ас. Николай Христов Мехтеров, дб
Заключителното заседание на журито :
09.01.2024 г., от 11.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив