Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение

Дата на публикуване в Интернет : 07.09.2022 г.
Професионално направление : 7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност : Медицинска информатика
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 111 от 31.12.2021 г.
Кандидати : гл. ас. инж. Кристина Павлова Килова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1678/12.07.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. Ванина Кръстева Михайлова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. Николай Ангелов Попов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. инж. Стефан Колев Великов, доктор Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. Тодор Георгиев Кундурджиев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
гл. ас. инж. Кристина Павлова Килова, дм:
Резюмета на публикациите в Scopus и WoS
Резюмета на публикациите в нереферирани списания
Заключителното заседание на журито :
13.10.2022 г. от 11:00 във Втора аудитория, Аудиторен комплекс