31.2. Резюмета на публикациите в нереферирани списания