Медицинска информатика

Дата на публикуване в Интернет : 04.12.2023 г.
Професионално направление : 7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност : Медицинска информатика
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 59. от 11.07.2023 г.
Кандидати : 1. гл. ас. Антоанета Янева, дм
2. гл. ас. Теодора Димчева, дм
3. инж. Ангелина Киркова-Богданова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2780/03.10.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция гл. ас. Антоанета Янева, дм
гл. ас. Теодора Димчева, дм
инж. Ангелина Киркова-Богданова, дм
1. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. Генчо Динев Генчев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Янка Петкова Проданова, дм Външен Член Становище
БГ /EN
4. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Доц. Милена Георгиева Янчева-Стойчева, доктор Външен Член Становище
БГ / EN
7. Проф. Николай Ангелов Попов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на гл. ас. Антоанета Янева, дм

Резюмета на гл. ас. Теодора Димчева, дм

Резюмета на инж. Ангелина Киркова-Богданова, дм
Заключителни заседание на журито :
08.01.2024 г. от 11:00 във Втора аудитория на Аудиторен комплекс