Медицинска паразитология и хелминтология

Дата на публикуване в Интернет : 10.12.2019 г
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Медицинска паразитология и хелминтология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г
Кандидати : 1. д-р Красимира Стефанова Енева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2351/28.10.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
4. Доц. д-р Николай Тодоров Ватев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Румен Ненков Харизанов, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, дб Външен Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Росица Иванова Курдова-Минчева, дм Външен Член БГ EN
Резюмета на представените публикации:
Резюмета

Заключителното заседание на журито: 14.01.2020 г. от 11 часа във Втора аудитория