Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

Дата на публикуване в Интернет : 22.08.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Медицинска радиология и рентгенология
(вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Образна диагностика
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32/26.04.2022 г.
Кандидати : 1 Гл.ас. д-р Катя Ангелова Дойкова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –1558/28.06.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Галина Иванова Кирова-Недялкова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Проф. д-р Николета Иванова Трайкова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
7. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
Гл.ас. д-р Катя Ангелова Дойкова, дм
Заключителното заседание на журито : 03.10.2022 от 11:00 във Втора аудитория на Аудиторен комплекс