Медицинска биохимия

Дата на публикуване : 30.08.2016
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Медицинска биохимия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Химия и биохимия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.32 от 22.04.2016 г.
Кандидати : д-р Анелия Веселинова Биволарска, дб
Заповед на ректора № Р – 1949/12.07.2016. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. Румен Димитров Младенов, дб МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Диана Георгиева Иванова, дбн Външен Член Рецензия
3. проф. Татяна Иванова Влайкова, дб Външен Член Рецензия
4. проф. Илия Николов Илиев, дб Външен Член Становище
5. проф. Бистра Цанева Калчева, дм  Външен Член Становище
6. доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб  Външен Член Становище
7. доц. Милка Аспарухова Нашар, дм  Външен Член Становище
 
Заключителното заседание на журито : 03.10.2016 г.,10:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив