Медицинска биология

Дата на публикуване : 15.08.2016
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Медицинска биология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Медицинска биология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г
Кандидати : Мария Христова Казакова-Велинова, дб
Заповед на ректора №: Р – 1516/29.06.2016 г. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Красимира Икономова, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Димитрина Димитрова – Диканарова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Цветанка Маринова, дмн Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мария Николова, дмн Външен Член Становище
6. Доц. Мария Стаменова, дб Външен Член Становище
7. Проф. д-р Мариана Мурджева, дм МУ Пловдив Член Становище
 

Заключителното заседание на журито :

19.10.2016г. от 12 часа в Заседателна зала на Ректорат