Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използане на радиоактивни изотопи)

Дата на публикуване: 27.07.2016
Професионално направление 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използане на радиоактивни изотопи)

Факултет Медицински факултет
Първично структурно звено:

Образна диагностика

Брой места 1
За срок 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр 32 от 22.04.2016г.
Кандидати 1.доц. инж. Магдалена Стойчева Стоева, дм  Резюмета на научните трудове
Научно жури Заповед на ректора № 1536/30.06.2016г. Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ – Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Милан Петков Тотев, дм Външен Член Становище
3. проф. д-р Николай Георгиев Наумов, дмн Външен Член Становище
4. проф. Никола Петков Балабанов Външен Член Рецензия
5. проф. инж. Галидия Иванова Петрова Външен Член Становище
6. проф. д-р Антония Иванова Недева, дмн МУ – Пловдив Член Рецензия
7. проф. д-р Владимир Николов Сираков, дмн МУ – Пловдив Член Рецензия
Резервни членове :

Заключително заседание на научното жури :

 19.09.2016 г. от 12 ч. Заседателна зала на Ректорат