Медицински колеж обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти

Медицински колеж обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти

В изпълнение на ННП „Млади учени и постдокторанти“ МУ – Пловдив и Медицински колеж обявяват трети етап на изпълнение на Програмата в следните аспекти:
I. Участници във II-ри етап на ННП „Млади учени и постдокторанти“:

1. Преразглеждане на документите на досегашните участници за установяване на административно съответствие с критериите на Програмата за периода на III-я етап.
2. Отговарящите на административните критерии ще бъдат уведомени своевременно и персонално, по e-mail, за възможността да се включат в III-я етап на Програмата.
3. Одобрените и желаещи да продължат в III-я етап трябва да подадат Декларация, касаеща избягване на двойно финансиране, по ННП „Млади учени и постдокторанти“ в Деловодство МК– етаж 2 най-късно до 19.02.2021 г., включително.

II. Селекция на документи на нови участници в трети етап на ННП „Млади учени и постдокторанти“.

1. Списък на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
2. Документите на новите кандидати по ННП „Млади учени и постдокторанти“ се адресират до Директора на Медицински колеж. Комплектът документи се подава в плик А4 – етаж 2, стая 21, в срок до 12.02.2021 г., включително.
3. Кандидатстващите по Програмата млади учени трябва да отговарят на дефиницията за млад учен, за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОКС „Магистър“, но не повече от 10 години след придобиването и.
4. Кандидатстващите по Програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за постдокторант, за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОНС „Доктор“, но не повече от 5 години след придобиването и.

Контактно лице – доц. д-р Николета Трайкова , дм – [email protected]