Медицински университет – Пловдив е ключов партньор в нов 4-годишен проект по Хоризонт Европа, изследващ основани на контакт с природата терапии

RESONATE project
RESONATE project

Основаните на контакт с природата терапии могат да играят важна роля при справянето с проблемите на физическото и психично здраве, но е необходимо да знаем повече за ползите и предизвикателствата, свързани с тях. Медицински университет – Пловдив е потвърден като ключов партньор в нов 4-годишен изследователски проект с европейско финансиране, който ще помогне за обогатяване на познанията в тази област.

Проектът RESONATE (Building individual and community RESilience thrOugh NATurE-based therapies) е с финансиране от европейската програма Хоризонт Европа и UK Research & Innovation на стойност € 6.3 милиона (безвъзмездно финансиране за Медицински университет – Пловдив в размер на € 296 000).

Мултидисциплинарният изследователски екип от страна на Медицински университет – Пловдив ще се ръководи от доц. д-р Ангел Джамбов, дмн и включва проф. Донка Димитрова, дм; проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм; доц. д-р Таня Денева, дм; гл. ас. д-р Йордан Калчев, дм; д-р урб. Ангел Буров; гл. ас. д-р Деляна Давчева, дм.

Нарастват доказателствата, че прекарването на време в естествени и полуестествени места като градски паркове, гори, планини, реки и плажове може да намали риска на хората от различни здравословни и социални проблеми, включително сърдечни заболявания, диабет, стрес, депресия и самота, както и да подпомогне изграждане на устойчивост при справянето с ежедневните и дългосрочни житейски предизвикателства. В света се практикуват много сравнително малки по мащаб „основани на контакт с природата терапии“, за да подкрепят хората с тези и други състояния чрез достъп до природата за подобаване на тяхното здраве и благополучие. Въпреки това се знае малко за общата им ефективност или колко желателно или осъществимо е основаните на контакт с природата терапии да станат по-масови и приемливи както за пациентите, така и за здравните специалисти, като същевременно се отчита възможното въздействие върху чувствителната природна среда.

RESONATE ще проучи тези проблеми с преглед на интервенциите в световен мащаб и ще проведе в различни европейски държави 9 задълбочени проучвания, включващи основани на контакт с природата терапии. Три действия за социални иновации ще разработят центрове за устойчивост, фокусирани върху общността и основани на контакт с природата, за да демонстрират най-добрите практики за мащабиране и разширяване на успешните интервенции. Сред съвещателния борд на проекта ще бъдат експерти, провеждащи основани на контакт с природата терапии в Америка, Австралия и Канада.

Според доц. д-р Ангел Джамбов, дмн, „знаем, че природата може да бъде от полза за здравето и благополучието на хората, но остава предизвикателство превръщането на това знание в специфични терапии, които са признати и подкрепени от лекари, здравни специалисти и системи за здравеопазване и социални грижи и приети от местните общности и собствениците на земя. Провеждайки сред жители на Пловдив едно от ключовите проучвания в този проект и събирайки данни за психологическа устойчивост, психично здраве и функциониране на имунната система, наред с други биомаркери, Медицински университет – Пловдив ще даде уникална представа за ефекта от контакта с природата, по-специално зелените пространства, върху здравето.

Проектът RESONATE започва през месец юни 2023 и ще продължи до месец май 2027 и ще използва резултатите от изследването, за да изготви набор от ръководства за основана на контакт с природата терапия, с отворен достъп за различни заинтересовани страни, практици и политици. Тези ръководства ще помогнат на местните общности да решат дали въвеждането на основани на контакт с природата терапии в техния район е подходящо за тях и ако е така, ще предоставят пътна карта за това как най-добре да се гарантира, че интервенциите са възможно най-приемливи и ефективни.