Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2022/2023 г. за редовни докторанти

Във връзка с Решение № 363 от 01 юни 2022 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2022/2023 г. за редовни докторанти по следните научни специалности :

№ по ред

Област на висше образование, професионално направление и докторски програми

Редовно

1.

7. Здравеопазване и спорт , 7.1. Медицина

1.1.

Имунология

2

1.2.

Патологоанатомия и цитопатология

1

1.3.

Медицинска биология

2

1.4.

Анестезиология и реаниматология

2

1.5.

Акушерство и гинекология

1

1.6.

Гастроентерология

3

1.7.

Патофизиология

2

1.8.

Педиатрия

1

1.9.

Ревматология

2

1.10.

Офталмология

1

1.11.

Обща медицина

1

1.12.

Урология

1

1.13.

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

3

1.14.

Медицина на бедствените ситуации

1

2.

7. Здравеопазване и спорт, 7.2. Дентална медицина

2.1.

Детска дентална медицина

1

2.2

Дентална клинична алергология

1

3.

7. Здравеопазване и спорт, 7.4. Обществено здраве

3.1.

Икономика на здравеопазването

1

3.2.

Медицинска информатика

1

За участие в конкурса се подават следните документи, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, изменение и допълнение в ДВ бр. 15 от 19 февруари 2019 г. във връзка със ЗРАСРБ (изм. ДВ. бр.17 от 25 февруари 2020 г.) и вътрешни за МУ-Пловдив нормативни актове.
1. Заявление до ръководителя на научната организация.
2. Автобиография в европейски формат, подписана от кандидата.
3. Нотариално заверено копие от дипломата за ОКС „Магистър“ и приложението към нея или нотариално заверено копие на академична справка.
4. Списък на публикации (ако има такива).
5. Квитанция за внесена административна такса – 100.00 лева. Таксите се внасят в клона на банка Уникредит Булбанк.
Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,т.1-13 и задължения, съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.
Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански).
На основание Решение № 373 от 22 април 2021 г. на Министерски съвет, Приложение № 19 към т. 1, докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер на 900.00 лева.
Срок за подаване на документи – два месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник

Адрес за справки, контакти и подаване на документи:

Гр. Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А

Научен отдел:

Д. Русев, тел.: 032/ 200 544; 0877 124 007
А. Даскалова, тел.: 032/ 200 511; 0882 512 598
Д. Шумкова, тел.: 032/ 200 541; 0882 512 598

Обява ДВ брой 65 от 12.08.2022