Медицински университет – Пловдив с награда от МОН за постижения по Рамкова програма „ХОРИЗОНТ 2020“

Министерството на образованието и науката е национален координатор за участието на България в Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и координира Националната контактна мрежа. Програма „Хоризонт 2020“ е най-голямата в областта на науката не само в рамките на Европа, а в целия свят.


За първа година МОН награди най-изявените участници в РП „Хоризонт 2020“. Със сертификати бяха отличени 16 организации в общо девет категории. Само четири университета от всички висши училища в България получиха това признание. Най-активен по отношение на европейските политики е Медицинският университет – Пловдив, който заслужено получи Сертификат за постижения.

МУ – Пловдив има значителен опит с разработването и изпълнението на международни и национални проекти и на такива с европейско финансиране. Университетът работи по линия на следните международни рамкови програми:
• Седма Рамкова програма и Рамкова програма „Хоризонт 2020“;
• програма „Учене през целия живот“, Еразъм Интензивни програми и програми Еразъм Плюс;
• „Здраве и потребители“ към ЕК;
• програми към Европейското икономическо пространство;
• програма COST;
• Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария;
• Университетска Агенция на Франкофонията (AUF);
• двустранни проектни линии с над 10 европейски и 4 международни партньора от 3 континента.
Понастоящем МУ – Пловдив координира и участва в 12 научни, 3 образователни, 1 инфраструктурен, 5 международни проекта и в 2 академични мрежи.

Успехът на проектите се базира на добрата екипна колаборация. Ръководството на МУ – Пловдив е убедено, че значимите научни резултати са плод на усилията на мултидисциплинарни национални и международни колективи. Затова се работи усилено за подобряване на партньорството с 32 висши училища и с научни организации от 15 държави от Европа, САЩ и Азия.

В последните три години МУ – Пловдив участва и в неспецифично за медицинските висши училища проектно финансиране – научна дейност чрез колаборация с бизнеса. В момента се работи по 6 проекта с бизнес-организации в сферата на биотехнологиите, в т.ч. актуалното 3D биопринтиране.

По програма „Хоризонт 2020“ от 2009 година до сега Университетът участва в 6 издания на Нощ на учените, като бележи нарастващо участие на студенти и млади учени.

Най-голям дял имат инфраструктурните проекти с Европейско финансиране. Безвъзмездната финансова помощ намери ясно изражение при изграждане на 12 научни инфраструктури, осем от които са в Компонент 3 на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Те концентрират база и ресурси за съвременни научни изследвания и са инкубатор на млада генерация изследователи, ангажирани в мултидисциплинарни научни задачи, в условия на взаимовръзка и научен обмен.

Новият проект – „Център за компетентност ПЕРИМЕД“ (на стойност 23 млн. лв., 75% – за научно оборудване и научна инфраструктура), е фокусиран към изследвания в областта на персонализираната медицина в онкологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за таргетна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

Симулационният тренировъчен център се развива интензивно, като надгражда иновационни образователни технологии и научни изследвания в сферата на симулационното обучение. Центърът е инициатор и домакин на две национални конференции по симулационно обучение в медицината с международно участие.

С Европейско финансиране от два проекта по ОП „Развитие на човешки ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ се изгради оптимална подкрепяща среда за младите учени. Това се осъществи чрез материална, консултантска и менторска подкрепа от международно утвърдени учени, финансиране на краткосрочни и дългосрочни мобилности във високотехнологични европейски комплекси, подкрепа за научни публикации в списания с импакт фактор, достъп до бази данни и научна информация, осигуряване на материали за целите на докторските им програми и висококачествено обучение във вече институционализирани структури.

Националната финансова помощ по линия на Фонд Научни изследвания (12 действащи проекта) обвързват постиженията на младите и опита на утвърдените изследователи в съвременни научни направления, чиито цели и планирани резултати хармонизират с Европейските приоритети. Провеждат се фундаментални научни изследвания с практико-приложна стойност в обществена полза.

Ръководството на МУ – Пловдив оценява получената награда като признание за цялостната научна, международна и проектна дейност на Университета. То осъзнава отговорността да продължи да участва в проектното и програмното финансиране, като инструмент за посрещане на обществени предизвикателства, за осъществяване на държавни политики и засилване връзките на науката с образованието, бизнеса и комплексната грижа за пациента и обществото като цяло.