Медицински университет – Пловдив започва обучение по магистърска програма по Медицинска речева и езикова патология

УВАЖАЕМИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че за първи път в страната ни и в Източна Европа от септември 2022 г. Медицински университет – Пловдив започва обучение по магистърска програма по Медицинска речева и езикова патология. Програмата е анонсирана в кандидатстудентския справочник на МУ-Пловдив (www.mu-plovdiv.bg/priem/info-spetsialnosti-ksk/).

Магистърската програма по Медицинска езиково-говорна патология (МЕГП) има за цел да обучава висококвалифицирани специалисти – речеви и езикови патолози за работа с пациенти, страдащи от различни заболявания, придружени от комуникативни нарушения (КН). МРЕП предоставя здравна грижа на лица, които страдат от различни заболявания, придружени от комуникативни нарушения.
Настоящата магистърска програма се представя в два варианта:

  • За дипломирани бакалаври в професионално направление 7.4. Обществено здраве: Логопедия, както и за магистри от специалност Клинична логопедия – за тях обучението е с продължителност два семестъра или една академична година (60 ECTS кредита);
  • За неспециалисти, дипломирани в други професионални направления и притежаващи образователно-квалификационна степен бакалавър и/или магистър по някоя от специалностите от област 7. Здравеопазване и спорт като 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.4. Обществено здраве, 7.5. Здравни грижи, както и от други професионални направления като 3.2. Психология, 3.4. Социални дейности, 1.2. Педагогика и др. Обучението е с продължителност четири семестъра или две академични години (120 ECTS кредита).

  Специализиращата подготовка предполага формиране на знания за следните комуникативни нарушения, които попадат в обхвата на медицинската речева и езикова патология:

  • гласови нарушения;
  • нарушения на плавността на речта;
  • неврокогнитивни комуникативни нарушения;
  • неврологичнобазирани комуникативни нарушения (афазии, дизартрии)
  • комуникативни нарушения вследствие увреди на орофациалния апарат;
  • речеви моторни нарушения и др.
 • Както виждате от описанието, това е възможност за надграждане на Вашето образование – магистратура за получилите бакалавърска образователно-квалификационна степен и втора магистратура за завършилите магистри. За Вас обучението ще е 4 семестъра, с възможност за индивидуален план на обучение и признаване на медицинските дисциплини от учебния план. Обучението Ви ще е концентрирано върху медицинската речева и езикова патология.
 • Тъй като голяма част от Вас развиват или ще развиват частна клинична практика, то бихте могли да добавите тази специалност към професионалното си портфолио и да предлагате частна или институционална здравна речева и езикова услуга на пациенти, страдащи от редица заболявания, придружени от комуникативни нарушения, а именно: пациенти с инсулти и придружаваща афазия, речеви моторни нарушения, дизартрия, гласова патология, нарушения на плавността на речта (заекване, запъване, Паркинсон…), деца с ДЦП и дизартрия, деца с цепки на лицево-челюстния апарат, лица с дисфагия.
 • Обучението на магистрите ще се извършва в рамките на Медицински факултет към Медицински университет – Пловдив, като Катедрата по педиатрия и медицинска генетика ще администрира обучението.
 • България е единствената страна в ЕС, която не предлага здравна речева и езикова терапия на пациенти в клиничната система (болници, рехабилитационни центрове, диагностични центрове). Т.нар. логопеди, дипломирани в педагогическо професионално направление, осигуряват корекция на речеви и езикови нарушения предимно в образователната система. При предстоящи преговори за финансиране от НЗК на речева и езикова терапевтична услуга е безспорно предимството на дипломираните от Медицински факултет специалисти магистри по МРЕП. В страните от ЕС съществуват 22 клинични пътеки по различни комуникативни нарушения.
 • МУ-Пловдив е в процес на осигуряване на специфична уникална научна инфраструктура, която ще позволи разработване на качествени научни изследвания чрез приложение на научнобазирани тестове, закупени от САЩ, за диагностика и респективно терапия на комуникативни нарушения, срещани при болни пациенти. За сведение, в САЩ има над 6000 обучени медицински речеви и езикови патолози.
 • Настоящата програма е подкрепена от два американски университета: Michigan State University и East Carolina University, с които МУ-Пловдив има сключени договори за сътрудничество. Предвижда се мобилност в тези два университета, както и мобилност в европейски университети като University of Gent, La Sapienza, Rome и др.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 • Ректорското ръководство отчита уникална възможност МУ-Пловдив да бъде пионер и лидер в страната в създаването на тази нова научнобазирана магистърска специалност и Вашата подкрепа е важна и решаваща.
 • За получаване на повече информация за програмата Ви каним да присъствате на информационния ден за представяне на специалността МРЕП на 18 май от 13:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив или да се включите онлайн на линк: https://zoom.us/j/98122820264?pwd=Q3R2UVdGTjNnQTBVQTc2YUVLaVZoUT09
 • За допълнителни въпроси предлагаме на вниманието Ви консултации с проф. д-р Д. Георгиева ([email protected]; тел.: 0886 417040).

ПРОФ. Д-Р МАРИАНА МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
Ректор